ගංජ ගර්ල් (Ganja Girl)

අහසට වැටුනා මම හීනෙන්           
පොලවටත් රිදුනා යන්තමි වගේ
වලාකුලුත් තිබුනා මා වට -කරකැවෙමින්
මීදුම පිරුණු හීතල සුලං - දගකරමින්
පාට පාට දේදුනු වියන්
නිල් දිය වැටෙන හීතල උයන්
පැනි බූන්දි එක්ක  මැලේ අචිචාරුත් අරන්
වරෙන් සුරංගනාවියේ තුරුලට
ගංජා මිටියක් අරන්
යු ආ සෝ නෝටි ගංජා ගර්ල්
යු ආ සෝ නෝටි
අපි දුවම සීයුස්ගේ කාමරේ මැදින්
No comments:

Post a Comment